Supervisie (individueel, triade en groepssupervisie)

Dit is een vorm van leren waarbij wordt ingegaan op leervragen die je hebt over je werk. Het geeft inzicht in je eigen werkstijl in relatie tot je persoonlijk functioneren. Het doel van supervisie is je eigen mogelijkheden en kwaliteiten zo optimaal te leren benutten. Om dit te bereiken werk je tijdens supervisiegesprekken aan het leren zelfstandig reflecteren op je eigen handelen als beroepspersoon, alsmede op je eigen praktijkervaringen.

Supervisie gaat door middel van reflecteren dieper in op de oorsprong van bepaald gedrag met als doel je denken, voelen en handelen beter op elkaar af te stemmen. Supervisie kan zowel individueel, aan duo’s (triade) als in een klein groepje van maximaal 3 personen gevolgd worden. Supervisie wordt doorgaans aangeboden in een cyclus van 10 tot 15 gesprekken.